top of page

Opdrachtgevers

Bedrijven;

                        Fryske Akademy

                        VHZ groep

                        Provincie Fryslân

                      MBN Producties BV 

                      F.I.B Industries

                      F.N.P

                      Wetterskip Fryslân

                      Stenekes

                      Afuk

                      Cedin

                      Heineken

                      Tryater

                      Koopmans meel 

                      Camping De Witte Burch

                      Camping Nei Herema

                      Campus Fryslan

                      Verno Verhuur

                      Makelaardij Hoekstra

                      Europrvyl

                      Beton bedrijf Broersma

                      Rollecate B.V

                      Allround zonwering

                      Gevelbeheer NL

                      Congresbureau Friesland

                      Panelen Holland

                      Jan Sikkens

                        De Bey Communicatie & Vormgeving B.V.

                        Loca-Link

                        Meinderts Wergea B.V.

                        NME De Klyster, educatie natuur en duurzaamheid

                      S.M.L

                      Loonbedrijf Wassenaar

                      Autohuis Winsum

                      FRISO Bouw

                      De friese meren

                      AFT-RVS

                      RG Advokaten

                      Marketingbureau Wettermerk voor watertech, cleantech en greentech industrie

                      B.M.E Boekings

                      Gem Leeuwarden

                      Gem Waadhoeke

                      Gem zuidwest fr

                      Gem Smallingerland

                      Huisartsenpraktijk Het Bolwerk

                      Jonker Sikke

                      KNOL

                      SPAN

                      Staalbouw Dijkstra

                      V.D.L stud

                      Wiersma tent verhuur

                      Zaanderwijk

                      Syperda verhuur

                      gemeente littenseradiel

                      Keats KNKB

                      Studio Smids                                        

                      Haaima&Hylkema                                                     

                      2 Gemeenten                                                                            

                      De Moanne  

                      Engelsma en Wijnia

                      Op 'e Skille

                      L.C Courant

                      Fries dagblad 

                      Franeker courant

                      Groot Sneek

                   VERNO

                   Riedex

                   Frankena bv

                   kaatsblad K.N.K.B

                   steel products Heida

 

Bands ;         De Kast

                      Twarres

                      Motel westcoast

                      Queen project

                      Pink Floyd project

                      Kaspar

                      Stones/Beatles

                      The Best of Britan

                      Joop Obama & The Presidents

                      De Hûnekop

                        Doeleazen

                      Adri de Boer                                                               

                      Grytz&Grize                                                                         

                      Weima & van der Werf                                              

                      Van geeft 'm                                                                

                       N.N.B                                                                                

                       Elske de Walle                                                              

                       Johannes Rypma                                                             

                       Sytse Haima                                                                     

                       Alli B                                                                                  

                       Jelle B

                       Vangrail

                       De Suskes

                       Syp vd Ploeg

                       Die twa

                       berend

                       Frerik de swetser

                       Sipke de Boer

                       Berend Riemersma

                       Gurbe Doustra

                       Wander van Duin

                       Bounty Hunters

                        Jack bottel neck

                       Luminize

                       Inez Timmer

  Festivals;     Aaipop 

                       Sjong
                       De Fryske nije

                       Ferstival

                       Hellrock

                       Lied

                       Greidhoekefestival  

                       RoekRock 

                       Bevrijdingsfestival

                       Uitfestival

                       Into the grave

                       The Best of Britan

 Theater;      J&M Teaterwurk

                      Tet Rozendal

                       Iepenloftspul Jorwert

                       B.I.S

                       Tryater

                       Swart Langstme 

                       Harmonie Weidum

                       Nije Kriich Weidum

                       LW2018

                       Inez Timmer

                       Ûnder de toer projecten

                       Motel Westcoast

 

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd © PDF-grafie. Wil je één of meerdere afbeeldingen gebruiken voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden of op andere wijze neem dan contact op met PDF-grafie.

 

Wil je gebruik maken van foto's uit het grote PDF-grafie argief; neem gerust contact op voor meer informatie. In mijn argief zijn vele fotografische werken te vinden van evenementen, voorstellingen en dergelijke uit het verleden.

 

Telefoon: 06-27547990

Mail: pietdouma@ziggo.nl

 

 

 

Algemene Voorwaarden van PDF-grafie, januari 2024

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD- rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Offerte

De offertes van PDF-grafie zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Als fotograaf heeft PDF-grafie het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de voor PDF-grafie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien er geen afspraak is gemaakt zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding bepalen, de in de markt gangbare vergoedingen als vergelijkingsmateriaal.

4.2 Als blijkt dat de fotograaf meerwerk heeft verricht of hogere kosten heeft gemaakt, welke aannemelijk en redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten ook voor een vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 

 

5. Factuur en betaling

5.1 De factuur van PDF-grafie kan op onjuistheden worden gecontroleerd, de Wederpartij kan binnen tien werkdagen na de factuurdatum schriftelijk opgeven welke relevante redenen er zijn voor een eventuele afwijzing en het retourneren van de factuur. Na deze tien werkdagen zal de factuur als bindend worden beschouwd.

5.2  Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.3 Gebruik van het fotografisch werk, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zolang de uitstaande factuur niet is voldaan.

 

6. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

 

7. Levering

7.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
7.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
7.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

 

 

8. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

9. Bezit/eigendom Beelddragers

9.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan PDF-grafie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

9.2 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
9.3 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
9.4 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

10. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
10.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

11. Internet

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
11.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

11.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

 

12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij PDF-grafie, Piet Douma.

 

13. Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

13.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

14. Naamsvermelding

14.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
14.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

 

15. Rechten van derden

15.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

15.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

16. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

bottom of page